REGULAMIN KONKURSU „Gra atencyjna - Tu i teraz”

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz warunki udziału w konkursie „Gra atencyjna - Tu i teraz”
 2. Organizatorem Konkursu jest P.H.P. MARENGO s.c. będące Agencją Marketingową firmy NEC Display Solutions Europe GmbH zwane dalej Organizatorem lub Marengo.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski w dniach 5-6 listopada 2020 roku za pośrednictwem platformy online Meeting15.
 4. Konkurs dedykowany jest Partnerom Handlowym NEC Display Solutions.
 5. Celem Konkursu jest podnoszenie wiedzy Uczestników w zakresie produktów NEC oraz promowanie najlepszych Partnerów Handlowych Organizatora.
 6. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- Organizator – jest P.H.P. MARENGO s.c.

- Konkurs – Gra atencyjna – Tu i teraz odbywająca się 5-6 listopada 2020 r.

- Uczestnik – Partner Handlowy (przedsiębiorca kupujący sprzęt komputerowy do dalszej odsprzedaży, prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski), który przystąpił do programu partnerskiego NEC Solutions PLUS, reprezentowany przez swojego właściciela, właścicieli lub pracownika, bądź pracowników.

- Meeting15 – platforma internetowa, na której będzie się odbywał Konkurs, do której każdy z

zarejestrowanych Uczestników otrzyma link dostępu po jego zaakceptowaniu przez Organizatora.

- Zwycięzcy Konkursu – Uczestnicy, wyłonieni zgodnie z procedurą opisaną w §2 punkt 8 Regulaminu

 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:
 2. a) pracownicy Organizatora,
 3. b) producenci i ich pracownicy, których logotyp znajduje się na stronie www.konferencja.nec.pl, i którzy są czynnie zaangażowani w przygotowanie pytań konkursowych
 4. c) inne osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem Konkursu,
 5. d) małżonkowie, zstępni, rodzice, rodzeństwo osób wymienionych w punktach a. b. i c.
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie.

 

 • 2. PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, bądź pytania konkursowe wyświetlone w oknie pop-up podczas NEC Online Competence Days, 5-6.11.2020 oraz zaakceptowanie regulaminu Konkursu. Akceptacja regulaminu oznacza, że Uczestnik dobrowolnie potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na jego wszystkie warunki.
 2. Pytania konkursowe mogą pojawiać się podczas każdej sesji szkoleniowej w ramach NEC Online Competence Days.
 3. Uczestnik przystępujący do Konkursu jest świadomy tego, iż podczas ogłaszania wyników Konkursu będą widoczne na żywo dane zawierające (imię i nazwisko, nazwę firmy), które podał podczas rejestracji na NEC Online Competence Days 2020 oraz jeżeli zechce dobrowolnie połączyć się z Organizatorem podczas ogłaszania wyników Konkursu - będzie widoczny jego wizerunek.
 4. Na każde pytanie istnieje dokładnie jedna poprawna odpowiedź, którą należy wskazać przez jej zaznaczenie.
 5. Za błędnie udzieloną odpowiedź nie są przyznawane punkty ujemne.
 6. Konsultacje z innymi uczestnikami testu nie są dozwolone.
 7. Czas: na udzielenie odpowiedzi na pytanie to 15 sekund.
 8. Zwycięzcą Konkursu (laureatem poszczególnego pytania) zostaje Uczestnik, który najszybciej udzieli poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 9. Wynik laureata jest prezentowany wszystkim Uczestnikom Konkursu natychmiast po upływie czasu, jaki był ustalony na odpowiedź na pytanie konkursowe.
 10. Każde z pytań konkursowych ma swojego laureata.
 11. Zwycięzcy Konkursu (laureaci poszczególnych pytań) otrzymują nagrody opisane w § 3 punkt 1.
 12. Przyjmuje się zasadę, że ten sam Uczestnik może być laureatem więcej niż jednego pytania.

 

 • 3. NAGRADZANIE W KONKURSIE

 

 1. Nagrodami w Konkursie są zestawy gadżetów ufundowane przez Sponsorów NEC Online Competence Days 2020. Sponsorzy wymienieni są na www.konferencja.nec.pl
 2. Na stronie internetowej www.konferencja.nec.pl, Organizator umieszcza informacje o Nagrodach.
 3. Zgromadzone w ramach Konkursu Nagrody nie podlegają wymianie na świadczenia pieniężne bądź świadczenia rzeczowe.
 4. Obowiązek podatkowy od nagród leży po stronie Partnera Handlowego.

 

 • 4. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

 

 1. Wynik Zwycięzcy Konkursu jest prezentowany wszystkim Uczestnikom Konkursu natychmiast po upływie czasu, jaki był ustalony na odpowiedź na pytanie konkursowe.
 2. Przekazanie Nagród nastąpi na koszt Organizatora, podczas spotkań bezpośrednich z Uczestnikami lub za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez Uczestnika adres. Wybór sposobu przekazania Nagrody należy do Organizatora.
 3. W przypadku gdy wartość Nagrody przekracza 200 zł, wraz z Nagrodą Organizator przekaże Zwycięzcy Konkursu dokument informujący o wartości nagrody, w celu spełnienia przez Uczestnika obowiązku podatkowego.

 

 • 6. PRZETWARZANIE DANYCH

 

 1. Organizator jest administratorem Danych osobowych Uczestnika oraz wskazanych przez Uczestnika Upoważnionych przedstawicieli występujących w imieniu i na rzecz Uczestnika i odbierających Nagrody w imieniu i na rzecz Uczestnika.
 2. Podstawą przetwarzania Danych osobowych osób wymienionych w ust. 1 powyżej przez Administratora jest jego prawnie uzasadniony interes w postaci przeprowadzanego konkursu itd. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu m.in. ustalenia uprawnienia do udziału i doręczenia Nagrody oraz ewentualnie w celu związanym z udzieleniem odpowiedzi na reklamację.
 3. Uczestnikom i/lub ich Uprawnionym przedstawicielom przysługuje prawo dostępu do Danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 4. We wszystkich sprawach dotyczących Danych osobowych należy kontaktować się z ·Administratorem pisemnie na adres wymieniony w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu lub elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do materiałów z Konkursu z dnia 5-6 listopada 2020 r. w tym do nagrywani i fotografowania relacji na żywo na własny użytek. Jednocześnie Organizator zabrania na jakiekolwiek robienie zdjęć, nagrywanie i filmowanie osobom trzecim, oraz dalsze upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie trwania Konkursu w dniach 5-6 listopada 2020 r. pod groźbą kary.
 2. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie komisja powołana przez Organizatora Konkursu zwana dalej: Komisją.
 3. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie – listem poleconym na adres: P.H.P. MARENGO s.c., ul. Wieniawskiego 39, 31-436 Kraków, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja nadzorująca prawidłowy przebieg Konkursu, w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie listem poleconym poinformuje o swej decyzji Uczestnika zgłaszającego reklamację.
 5. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
 6. Z chwilą rejestracji na NEC Online Competence Days 2020, każdy z Uczestników Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu w celach marketingowych oraz przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i korespondencji dotyczącej Konkursu. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zgodne będzie z ustawą z dnia 29 października 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883). Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia Konkursu w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 9. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom Konkursu w formie elektronicznej podczas NEC Online Competence Days 2020 na platformie Meeting15.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.11.2020 r.

 


 

Sharp NEC Display Solutions jest jednym z czołowych światowych dostawców monitorów LCD, ścian video, ekranów LED oraz projektorów. Polskie Przedstawicielstwo zlokalizowane w Krakowie działa już od 30 lat. Firma posiada szeroką ofertę monitorów desktopowych i wielkoformatowych, od modeli podstawowych do profesjonalnych i specjalistycznych takich jak chociażby: wielkoformatowe monitory do zastosowań reklamy cyfrowej, monitory do budowy ścian video, czy monitory interaktywne m.in. do zastosowań meeting rooms. Portfolio wyświetlaczy wielkoformatowych zamykają moduły LED, zarówno do instalacji indoor, jak i outdoor. Oferta projektorów obejmuje produkty do różnych zastosowań, od przenośnych biznesowych projektorów, poprzez projektory instalacyjne, urządzenia do pracy ciągłej, aż po cyfrowe projektory kinowe.

Copyright NEC Display Solutions 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.