REGULAMIN KONFERENCJI

Postanowienia Ogólne

 1. Partnerem organizacyjnym Konferencji Sharp/NEC Competence Days  zwanej dla „Konferencją” jest P.H.P. MARENGO s.c. będące Agencją Marketingową firmy Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH zwane dalej Organizatorem lub Marengo.
 2. Administratorem portalu www.konferencja.sharpnec.pl jest Firma PHP MARENGO sc.
 3. Termin i miejsce Konferencji:  12-13 października 2023 roku. STACJONARNIE: Hotel Metropolo by Golden Tulip****, ul. Orzechowa 11, 30-422 Kraków zwany dalej Hotel Metropolo;
 4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników, Sponsorów, Prelegentów i Organizatorów.
 5. W ramach Konferencji będą odbywały się wykłady i warsztaty edukacyjne dla partnerów, prezentacja nowych produktów, innowacyjnych rozwiązań dla poszczególnych rynków, a także poszerzenie współpracy i omówienie planów biznesowych na przyszłość.
 6. Uczestnikiem Konferencji określa się osobę, która dokonała rejestracji na Konferencję - przy użyciu otrzymanego indywidualnego linku z zaproszeniem - wysyłając formularz zgłoszeniowy i otrzymała od Organizatora potwierdzenie uczestnictwa.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego, osobno dla każdej osoby z firmy oraz otrzymanie potwierdzenia udziału w Konferencji od Organizatora.
 8. Rejestracji mogą dokonać wyłącznie firmy i osoby, które są zarejestrowane w programie partnerskim Sharp/NEC Solutions Plus (wyjątek stanowią Sponsorzy, Partnerzy oraz osoby należące do Patronatu Medialnego). Osoby będące członkami programu Partnerskiego SHARP/NEC SolutionPlus otrzymają e-maila z zaproszeniem. W zaproszeniu będzie unikatowy dla każdej osoby inny - link do rejestracji na konferencję. Po kliknięciu w link pojawią się na ekranie dane: imię, nazwisko, NIP i adres email, zgodne z podanymi w Sharp NEC SolutionsPlus. 
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych przez wypełniającego zgłoszenie rejestracyjne.
 10. Udostępnienie indywidualnego linku osobie trzeciej i dokonanie przez osobę trzecią  zgłoszenia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że dane uczestnika zostały podane w oparciu o jego zgodę oraz Uczestnik przekazujący link wyraża zgodę na akceptację klauzuli RODO i Regulaminów.
 11. Pakiety uczestnictwa obejmują
  - Uczestnictwo w Konferencji stacjonarnej:  z noclegiem lub bez noclegu, z Galą lub bez gali
  Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem strony internetowej upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności miejsc.
 12. Każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Konferencję w trybie stacjonarnym otrzyma dostęp do platformy ONLINE Meeting15, gdzie znajdzie wejściówkę z kodem QR, oraz informacje o Sponsorach, agendę, jesli uczestniczy w Galii numer miejsca przy stoliku.
 13. Każdy Uczestnik otrzyma wygenerowany QR kod na platformie Meeting15, który powinien okazać podczas rejestracji.
 14. Dostęp do platformy zakończy się 14.11.2023 r.
 15. Zgłoszenia na Konferencje stacjonarną Sharp/NEC Competence Days można dokonać najpóźniej do 3 października 2023 poprzez poprawne wypełnienie zgłoszenia udostępnionego poprzez indywidualny link z Zaproszenia. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc rejestracja zostanie zakończona w wcześniejszym terminie
 16. Zgłoszenia na Konferencje Sharp/NEC Competence Days  - dostęp ONLINE  - nie będą prowadzone, Konferencja odbywa się wyłącznie w trybie stacjonarnym.
 17. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na udział stacjonarny w Konferencji, o przyjęciu na Konferencję decyduje kolejność zgłoszeń, a Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników z jednej firmy.
 18. W przypadku wyczerpania się bezpłatnych miejsc noclegowych w hotelu Metropolo, Uczestnik może wybrać pakiet bez noclegu i zarezerwować sobie nocleg w innym hotelu w Krakowie samodzielnie na własny koszt.  Informacje dotyczące Hoteli w pobliżu miejsca konferencji - można uzyskać u Organizatora. 
 19. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia rejestracji uczestnika jeśli będzie to w konflikcie z interesem firmy Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH lub jeśli uczestnik będzie posiadał nieuregulowane przeterminowane zobowiązania wobec firmy Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH lub jeśli uczestnik będzie posiadał nieuregulowane przeterminowane zobowiązania wobec Marengo s.c.
 20. Koszt udziału w Konferencji w trybie stacjonarnym (dla osób zakwaterowanych w hotelu Metropolo) jest bezpłatny.
 21. Organizator  Uczestnikowi, który dokonał poprawnej rejestracji, wybrał pakiet FULL z NOCLEGIEM i otrzymał informację o przyjęciu na Konferencję stacjonarną -  zapewnia jeden nocleg z 13 na 14.10.2022 roku w Hotelu Metropolo Przydzielony pokój hotelowy jest pokojem dwuosobowym (TWIN), jest wynajmowany na doby. Wszelkie zasady korzystania z noclegu reguluje Regulamin Hotelowy. W pokojach TWIN w pierwszej kolejności są kwaterowane osoby z tej samej firmy.
 22. Dodatkowy nocleg w dniu poprzedzającym Konferencję, czyli 11-12.10.2023 płatny jest we własnym zakresie. Rezerwacji można dokonać osobiście poprzez bezpośredni kontakt z Hotelem Metropolo, w którym Organizator zapewnia nocleg dla Uczestnika w dniach 12-13.10.2023, w miarę dostępności pokoi hotelowych lub w innym Hotelu wybranym przez uczestnika.
 23. W przypadku korzystania przez Uczestnika Konferencji z dodatkowych usług oferowanych przez Hotel Metropolo, w którym odbywa się konferencja lub w którym Uczestnik nocuje, koszty ponosi Uczestnik Konferencji.
 24. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 25. Uczestnik po przybyciu na miejsce Konferencji zobowiązany jest do stawienia się niezwłocznie w recepcji Konferencji w celu pobrania identyfikatora.
 26. Podczas części merytorycznej (na salach konferencyjnych i w części wystawienniczej) oraz podczas części integracyjnej w trakcie trwania Konferencji mogą przebywać wyłącznie osoby, które zostały zakwalifikowane na listę uczestników i posiadają aktualny identyfikator umieszczony w widocznym miejscu. Osoby nie posiadające identyfikatora nie zostaną wpuszczone do części obiektu, gdzie odbywa się Konferencja.
 27. Każdy uczestnik konferencji ma obowiązek zapoznania się Regulaminem Centrum Hotelowo-Konferencyjnego, w którym odbywa się Konferencja oraz Hotelu Metropolo w którym organizator zapewnia mu nocleg.
 28. Organizator oświadcza, że będzie przestrzegał powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych organów państwowych gdyby został wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2.
 29. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów Centrum Hotelowo-Konferencyjnego, w którym odbywa się Konferencja oraz Hotelu Metropolo w którym nocuje uczestnik a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem oraz Uczestnik oświadcza, że jest świadom ograniczeń wprowadzonych na podstawie aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, jak i wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2.
 30. Uczestnik akceptując Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania procedur bezpieczeństwa stosowanych w Hotelu Metropolo.
  Jeśli zostanie wprowadzony w Polsce stan epidemii to Organizator wprowadzi dla uczestników w trybie stacjonarnym sprawdzanie posiadania certyfikatu EU COVID-19 lub będzie prosił o złożenie oświadczenia o stanie zdrowia i oraz dla chętnych umożliwia przeprowadzenie szybkich testów na Covid-19.
 31. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie biznesowego adresu e-mail podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach Konferencji oraz na przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej bądź marketingowej wyłącznie związanej z organizowaną Konferencją.
 32. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji jest jednoznaczne z wyrażenie zgody przez Uczestnika na akceptację Klauzuli RODO - na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę PHP Marengo sc z siedzibą w Krakowie oraz Partnerów Szkolenia, która będzie ich administratorem zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania usług świadczonych przez firmę PHP Marengo sc. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 33. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku Uczestnika bez ograniczeń w czasie, terytorium i rodzaju mediów.
 34. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania i udostępniania wypowiedzi bez ograniczeń w czasie, terytorium i rodzaju mediów.
 35. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana wyłącznie w formie pisemnej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w terminie do 25.09.2023 r.
 36. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika, który zarejestrował się na Konferencje w trybie stacjonarnym, z noclegiem po dacie 25.09.2023 r., Uczestnik wyraża zgodę na obciążenie go przez Organizatora kwota 200 zł netto + VAT (23%).
 37. Jeśli Uczestnik stacjonarny nie może wziąć udziału w Konferencji z przyczyn losowych, które nastąpiły po dacie 25.09.2023 - powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Organizatora. W tym przypadku Organizator może zaniechać obciążenia Uczestnika karą za brak rezygnacji kwotą podaną w punkcie 36.
 38. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. przepisy rządowe dotyczące stanu epidemii, powódź, huragan, śnieżyca, awaria zasilania obiektu w energię elektryczną itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
 39. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, lub przełożenia terminu Konferencji lub zorganizowania jej tylko w wersji Online.
 40. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wywołujące szkodę Uczestnikowi oraz za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestników, niezależnie od przyczyny ich powstania, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem.
 41. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 42. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 43. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 44. Fotografowanie i filmowanie: treści prezentowane na konferencji oraz Gali są przedmiotem ochrony prawno-autorskiej. Również wizerunek i głos prelegentów stanowi ich prawem chronione dobro osobiste. Wobec powyższego bez zgody Organizatorów zabroniona jest rejestracja konferencji oraz rozpowszechnianie zarejestrowanych treści. Dotyczy to również transmisji online.
 45. Zabronione jest wnoszenie na teren Konferencji broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie konferencji.
 46. Zabronione jest wprowadzanie (wnoszenie) na teren Konferencji zwierząt.
 47. Zabronione jest wnoszenie na teren Konferencji własnego alkoholu i środków odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających mogą zostać wyprowadzone z obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
 48. Na terenie obiektów, poza miejscami do tego celu wyznaczonymi, w których prowadzone są działania związane z Konferencją, oraz w pokojach noclegowych Hotelu Metropolo, obowiązuje całkowity zakaz palenia (obejmuje także e-papierosy). Za złamanie zakazu palenia Gość jest zobowiązany uiścić opłatę za czyszczenie i ozonowanie sali/pokoju hotelowego wysokości 300 zł.
 49. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Konferencji.
 50. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca odbycia się Konferencji oraz do odwołania Konferencji. Uczestnik o tych zmianach zostanie niezwłocznie poinformowany
 51. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 662 031 083 , +48 692 400 733 lub +48 12 413 52 02
  oraz adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Polityka cookies

Czym są pliki cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika serwisu www. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Stosowane przez nas cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. Nie jest możliwe tą drogą przedostanie się do urządzenia użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Po co stosuje się pliki cookies

Pliki cookies są stosowane do:

- zapamiętywania danych, takich jak np. dane logowania

- zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony czy preferencji,

- optymalizacji korzystania ze stron z wykorzystaniem zagregowanych statystyk

- zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników serwisu

 

Stosowane przez nas cookies NIE służą przechowywaniu Twoich danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji.

Korzystanie z plików cookies w naszym serwisie

Jeżeli nie chcesz, by pliki „cookies” były przechowywanie na Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawiania swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Cię, gdy witryna chce przechować na Twoim urządzeniu taki plik.

Możesz także w każdej chwili usunąć te pliki „cookies”, które już zostały zapisane na Twoim urządzeniu.

Brak wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości korzystania z serwisu internetowego.

Niemniej jednak użytkownik musi liczyć się z tym, iż w wyniku tej blokady niektóre funkcje serwisu mogą działać niepoprawnie.

 


 

Sharp NEC Display Solutions jest jednym z czołowych światowych dostawców monitorów LCD, ścian video, ekranów LED oraz projektorów. Polskie Przedstawicielstwo zlokalizowane w Krakowie działa już od 30 lat. Firma posiada szeroką ofertę monitorów desktopowych i wielkoformatowych, od modeli podstawowych do profesjonalnych i specjalistycznych takich jak chociażby: wielkoformatowe monitory do zastosowań reklamy cyfrowej, monitory do budowy ścian video, czy monitory interaktywne m.in. do zastosowań meeting rooms. Portfolio wyświetlaczy wielkoformatowych zamykają moduły LED, zarówno do instalacji indoor, jak i outdoor. Oferta projektorów obejmuje produkty do różnych zastosowań, od przenośnych biznesowych projektorów, poprzez projektory instalacyjne, urządzenia do pracy ciągłej, aż po cyfrowe projektory kinowe.

Copyright NEC Display Solutions 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.